Dissociatieve Identiteits Stoornis: eindelijk uit de schaduw?

Antje A.T.S. Reinders[1] en Dick J. Veltman[2]

In: The British Journal of Psychiatry[3]

Samenvatting

De Dissociatieve Identiteits Stoornis (DIS) is een ernstig invaliderende stoornis. Hoewel opgenomen in de huidige DSM, en in vorige versies, blijft DIS een omstreden psychiatrische stoornis en dat belemmert zowel diagnostiek als behandeling. Echter, neurobiologische waarnemingen ondersteunen het idee dat was ontstaan op basis van klinische observaties: DIS is een ernstige vorm van post-traumatische stress stoornis.

Introductie

DIS werd voor het eerst opgenomen in de DSM in 1980 (DSM-III) als “meervoudige persoonlijkheidsstoornis”. Het is een omstreden psychiatrische diagnose. De controverse wortelt in een debat over de etiologie van de stoornis. Aanhangers van twee diametraal tegengestelde visies voeren al decennia een gepassioneerd debat (1). Volgens het trauma-model is DIS een ernstige vorm van post-traumatische stress stoornis (PTSS), die zijn oorzaak vindt in ernstige en chronische (kinderlijke) traumatisering; het fantasie-model postuleert dat DIS vooral berust op suggestie en doen-alsof, gebaseerd op een sterke neiging tot fantaseren en suggestibiliteit.

Hoewel het trauma-versus-fantasiedebat zich in enkele decennia heeft ontwikkeld en er meer onderzoek is gekomen naar de oorsprong (2), zijn er diverse redenen waarom het fantasie-model aantrekkelijk blijft voor behandelaars. Ten eerste is veel informatie in studie- en handboeken over trauma en dissociatie inadequaat of gewoon foutief, want (a) het is vaak gebaseerd op experimenteel onderzoek in niet-klinische groepen, (b) het is niet volledig gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, (c) het bevat onevenwichtige discussies over de beschadigende invloed van traumatisering in de kindertijd, en (d) het miskent empirisch bewijs voor een relatie tussen dissociatie en voorafgaand trauma.

Een andere reden is de onwil om de aard en ernst van het kindermisbruik te accepteren, zoals dat blijkt uit de verhalen van individuen met DIS. Het is immers verontrustend en pijnlijk om te erkennen hoe veelvoorkomend en verwoestend een trauma is, vooral dat van chronisch kindermisbruik. Onbewuste beschermingsmechanismen kunnen leiden tot het ontkennen van de werkelijkheid van dat misbruik (zoals dat ook gebeurt met racisme, de holocaust en de opwarming van de aarde (3) en tot het geloven dat DIS een nagebootste stoornis is, zoals het fantasie-model zegt (4).

Het wordt echter steeds duidelijker dat ernstig kindermisbruik, verwaarlozing en mishandeling deel uitmaken van veel psychiatrische stoornissen en van onze samenleving (5).

Verkeerde diagnostiek van mensen met DIS

De combinatie van onvoldoende training in het herkennen van trauma-gerelateerde dissociatie, beperkt kennisnemen van correcte wetenschappelijke informatie, overeenkomsten met symptomen van andere stoornissen (zoals schizofrenie, bipolaire stoornis en borderline persoonlijkheidsstoornis) en het debat inzake de etiologie, hebben geleid tot een onwil om de diagnose DIS te erkennen. Dat leidde weer tot foutieve en onderdiagnose van de stoornis, en het belemmerde effectieve behandeling (6).

Vanaf het moment waarop zij behandeling van symptomen zoeken tot het moment van een juiste diagnose DIS, krijgen individuen gemiddeld vier andere diagnoses, een niet-passende farmacologische behandeling, verscheidene ziekenhuisverblijven en vele jaren in de geestelijke gezondheidszorg. Deze jaren van verkeerd gerichte behandeling betekenen verlengd persoonlijk lijden en bovendien hoge directe en indirecte maatschappelijke kosten.

Andere factoren die bijdragen aan een onder- en foutieve diagnostisering van DIS zijn onbekendheid met het spectrum van dissociatieve stoornissen, het bestaan van nagebootste DIS, de aarzeling van individuen met DIS om hun dissociatieve symptomen te tonen (meestal vanwege schaamtegevoelens), en tenslotte een gebrek aan kennis en begrip van haar epidemiologie. DIS heeft een geschatte prevalentie van circa 1,5%  (7), en dat betekent dat tenminste 1 miljoen mensen in het Verenigd Koninkrijk en 260.000 mensen in Nederland aan DIS zullen lijden tijdens hun leven.

Daarom is het klinisch zeer relevant om DIS bekender te maken en te erkennen, zodat een eerdere juiste diagnose mogelijk te maken is, onnodig lijden te voorkomen en onderzoek te stimuleren naar snellere en meer gerichte interventies.

Neurobiologisch bewijs voor het trauma-model van DIS

DIS wordt gekenmerkt, volgens DSM-5-criteria, door onder andere twee of meer te onderscheiden identiteiten of persoonlijkheidstoestanden die afwisselend voorkomen, met een wisselend bewustzijn en veranderende toegang tot het autobiografische geheugen.

Hersenactivatie die afhankelijk was van de persoonlijkheidstoestand is voor het eerst vastgesteld in 1985 bij een patiënt in rust, en die uitkomst is daarna meerdere keren bevestigd door onafhankelijke studies.

In 2003 vond het eerste onderzoek plaats dat bij een groep deelnemers de hersen­activiteit in beeld bracht na gecontroleerde stimuli (8). Hieruit bleek dat de persoonlijkheids­toestand invloed had op het verwerken van neutrale en trauma-gerelateerde autobiografische geheugenscripts. In een vervolgstudie werd aangetoond dat individuen met DIS kunnen worden onderscheiden van DIS-simulerende gezonde anderen met een verschillende mate van vatbaarheid voor fantasie (9). Belangrijk was dat deze simulatie-onafhankelijke verschillen in hersenactiverings­patronen tussen verschillende persoonlijk­heidstoestanden bij DIS zijn herhaald in een onafhankelijke onderzoeksgroep, waarmee het fantasie-model voor DIS ongeloofwaardig is geworden.

DSM-5 nam ook een dissociatief subtype van PTSS op, en de dissociatieve stoornissen werden direct na de trauma- en stressgerelateerde stoornissen geplaatst, om te wijzen op het nauwe verband tussen dissociatieve PTSS en DIS. Onderzoek bevestigde overeen­komsten in hersenactiviteit tussen emotionele overregulatie en onderregulatie  als dissociatieve PTSS en DIS indirect worden vergeleken. Deze neurobiologische overeen­komsten tussen persoonlijkheidstoestanden in DIS en PTSS-subtypes ondersteunen de trauma-gerelateerde oorsprong van DIS.

            Vanuit de neurale structuur gezien is een kleiner volume van de hippocampus het meest consistent gerapporteerde neuro-anatomische correlaat van traumatisering in de kindertijd. Negatieve correlaties tussen mishandeld zijn als kind en het volume van de hippocampus is geobserveerd bij zowel individuen uit de algemene bevolking zonder medicijngebruik () als transdiagnostisch bij mensen met psychiatrische stoornissen. Chalavi en collega’s (11) bestudeerden hiervan uitgaande het totale en het deel volume van de hippocampus bij PTSS en DIS in relatie tot traumatisering in de kindertijd, om het traumamodel voor DIS te testen. Zij vonden een negatieve correlatie tussen hippocampusvolume en vroegkinderlijke traumatisering bij beide stoornissen, waarmee ze neuro-anatomisch bewijs leverden voor de klinische observatie dat DIS is gerelateerd aan (ernstig) trauma in de kindertijd. De  bevinding van Chalavi en collega’s is vooral belangrijk omdat neuro-anatomische gegevens niet vatbaar zijn voor cognitieve manipulatie. Daarom ondersteunen hun vaststellingen het idee dat DIS nauw gerelateerd is aan PTSS, zoals de plaats in DSM-5 al suggereerde, vooral wanneer het gaat om vroegkinderlijk trauma. Deze bevinding biedt bewijs voor het trauma-model van DIS.

            De conclusie dat DIS is gerelateerd aan omgevingsfactoren werd verder ondersteund door een onderzoek waaraan verschillende centra meededen (12), waarbij werd gekeken naar abnormale corticale morfologie bij DIS. Men onderzocht bij individuen met DIS het globale corticale volume en zijn twee bestanddelen, namelijk corticale dikte en oppervlakte. De uitkomst was dat individuen met DIS verschilden van de personen in de controlegroep op elk van de drie metingen, waarmee bewijs werd geleverd voor de invloed van niet-genetische omgevingsfactoren op verschillende aspecten van de hersenontwikkeling ­ bij DIS. Negatieve verbanden tussen abnormale hersenmorfologie en traumatisering in de vroege kindertijd werden ook gevonden.

            Samengevat:  hersenactiveringsonderzoek valideert het DSM-5 identiteitscriterium door aan te tonen dat er twee of meer onderscheiden persoonlijkheidstoestanden bestaan, elk met een eigen te onderscheiden patroon van hersenactivering als reactie op autobiografische trauma-gerelateerde informatie. Onderzoek van de hersenstructuur bij DIS laat zien dat DIS geen ontwikkelingsstoornis van de hersenen is maar dat omgevingsfactoren, zoals traumatisering in de vroege kindertijd, invloed hebben op de hersenmorfologie bij DIS.

Overwegingen

Over de oorsprong van DIS is decennia gedebatteerd. De validiteit van DIS als diagnostische entiteit in de DSM werd in twijfel getrokken. Gegeven neurobiologisch en ander bewijs (13) voor het trauma-model van DIS is onduidelijk waarom de etiologie van DIS nog altijd omstreden is. Immers, voor de meeste soorten psychiatrische stoornissen, zoals psychose, is over de oorsprong niet veel meer bekend, zonder dat dit de diagnostische opsporing zo bemoeilijkt en de behandeling en de levenskwaliteit van de patiënt zo verzwaart.  Daarom stellen wij voor dat DIS uit de schaduw naar voren treedt, en erkend wordt als gangbare psychiatrische stoornis.

            Landelijke en internationale scholingsmogelijkheden zijn beschikbaar om behandelaars bekender te laten worden met dissociatie, dissociatieve symptomen, DIS en dissociatieve stoornissen in het algemeen.  De Trauma and Dissociation Service in Zuid-Londen en Maudsley NHS Foundation Trust, de Clinic for Dissociatieve Studies in Londen en het Pottergate Centre for Dissociation & Trauma in Norwich zijn enkele landelijke expertise­centra in het Verenigd Koninkrijk. De Europese Vereniging voor Trauma en Dissociatie (ESTD) en de International Society for the Study of Trauma and Dissociation (ISSTD) bieden voorzieningen, informatie, training en advies om te komen tot het ontwikkelen en bekendmaken van omvattende effectieve behandelingen, op empirisch onderzoek gebaseerd, van trauma en dissociatie.

            Een laatste overweging is om gebruik te maken van structurele beeldvormende technieken van de gehele hersenen als hulp bij het stellen van de diagnose DIS.  Deze technieken beloven objectieve biomarkers te kunnen vaststellen op individueel niveau, voor een snelle en correcte diagnose van DIS. Een eerste onderzoek in DIS dat gebruik maakt van patroonherkenning-methodes laat zien dat individuen met DIS kunnen worden onderscheiden van gezonde anderen op individueel niveau, met een accuraatheid vergelijkbaar met wat is aangetoond voor de meeste psychiatrische stoornissen (14). Verder onderzoek is nodig om de klinische bruikbaarheid van deze patroonherkenningsmethodologie te versterken door eerdere bevindingen te bevestigen en door onderscheid te kunnen maken  tussen DIS en andere vormen van psychopathologie.

            Het erkennen van DIS als valide psychiatrische diagnose leidt tot eerdere juiste diagnoses en snellere en meer gerichte interventies. Het voorkomt onnodige directe en indirecte maatschappelijke kosten en vooral voorkomt het jaren van leed voor mensen met deze stoornis.

_____________

Wij danken Professor Bethany Brand en Professor Allan Young voor inhoudelijke suggesties.

A.A.T.S.R. bedacht en schreef de eerste versie van het manuscript. D.J.V. reageerde daarop en hielp mee bij het schrijven van de eindversie. Beide auteurs zijn het eens met deze versie.

Dit artikel verwijst naar onafhankelijk onderzoek dat deels is gefinancierd door het “National Institute of Health Research (NIHR), Biomedical  Research Centre South London, Maudsley NHS Foundation Trust en King’s College London.” De visie is die van de auteurs en niet noodzakelijk die van de NHS, de NIHR of het Ministerie van Gezondheid.

De auteurs hebben geen belangen te vermelden.

Referenties

(1) Reinders et al. “Fact of factitious? A psychobiological study of authentic and simulated dissociative identity states” in PLoS One 2012, 7:e39279

(2) Șar et al. “Revisiting the etiological aspects of dissociative identity disorder: a biopsychological perspective” in Psychol Res Behav Manag 2017, 10: 137-46

(3) Dalenberg et al. ”Inviting scientific discourse on traumatic dissociation: progress made and obstacles to further resolution” in Psychol Inj Law 2020, 13: 135-54

(4) Nemeroff, C.B. “Paradise lost: the neurobiological and clinical consequences of child abuse and neglect” in Neuron 2016, 89:892-909

(5) Ibid.

(6) Reinders et al. “Aiding the diagnosis of dissociative identity disorder: pattern recognition study of brain biomarkers” in Br J Psychiatry 2019, 215:536-44.

(7) Ibid

(8) “multi-participant stimulus-driven brain-imaging” [vert.]

(9) Reinders et al. “Fact of factitious? A psychobiological study of authentic and simulated dissociative identity states” in PLoS One 2012, 7:e39279

(10) “unmedicated individuals from the general community” [vert.]

(11) Chalavi et al. “Abnormal hippocampal morphology in dissociative identity disorder and post-traumatic stress disorder correlates with childhood trauma and dissociative symptoms” in Hum Brain Mapp 2015, 36:1692-704

(12) Reinders et al. “Neurodevelopmental origins of abnormal cortical morphology in dissociative identity disorder” in Acta Psychiatr Scand 2018, 137:157-170

(13) Șar et al. “Revisiting the etiological aspects of dissociative identity disorder: a biopsychological perspective” in Psychol Res Behav Manag 2017, 10: 137-46

(14) Reinders et al. “Aiding the diagnosis of dissociative identity disorder: pattern recognition study of brain biomarkers” in Br J Psychiatry 2019, 215:536-44


[1] Centre for Affective Disorders, department of Psychological Medicine, Institute of Psychiatry, psychology and Neuroscience, King’s College London, VK

[2] Department of Psychiatry, Amsterdam MC/VUMC

[3] Gepubliceerd online Cambridge University Press 07.10.20. DOI: https://doi.org/10.1192/bjp.2020.168

© The British Journal of Psychiatry. Vertaling Maurits in ’t Veld voor Kenniscentrum TGG en Herry P.J. Vos

Lezing Arianne Struik

Dissociatieve stoornissen bij kinderen onder veertien jaar

Tijdens het symposium van 2019 hield Arianne Struik (ontwikkelingspsycholoog/systeemtherapeut en EMDR supervisor) een lezing over dissociatieve stoornissen bij kinderen onder 14 jaar. Ze is auteur van o.a. het boek “Slapende Honden? Wakker Maken!”.

De lezing kun je hier terugkijken, omwille van de privacy zijn fragmenten uit de presentatie geknipt.

RTL onderzocht misbruikbeelden van Nederlandse kinderen op dark web

RTL nieuws ging enkele maanden undercover op het dark web, een besloten gedeelte op het internet waar o.a. kinderporno wordt gedeeld. Uit dit onderzoek blijkt dat diverse beelden van seksueel misbruik van Nederlandse kinderen gedeeld worden. Ook delen sommige leden in dit netwerk hurtcore, dit is kinderporno gericht op pijn en vernedering, en dat wordt steeds populairder volgens de politie.

Undercover op dark web: misbruikbeelden honderden Nederlandse kinderen in online netwerken

Zo ging RTL Nieuws undercover in de ondergrondse kinderporno-netwerken

Uitzending van BNNVARA programma Pauw op 13 mei 2019 waarin techjournalist Daniel Verlaan meer uitleg geeft.

Bron: RTL Nieuws / BNNVARA

Argos onderzoekt georganiseerd misbruik in Nederland

Argos, het onderzoeksprogramma van VPRO en Human op Radio 1, doet onderzoek naar georganiseerd seksueel misbruik. Vorig jaar onderzochten we het verhaal van Lisa.

Tijdens ons onderzoek hoorden we dat er alleen al op dit moment zeker veertig personen bij de verschillende TRTC’s behandeld worden voor vroegkinderlijke trauma’s door georganiseerd misbruik, naast een onbekend aantal mensen dat in andere instellingen of vrijgevestigd behandeld wordt. Daarnaast zijn er natuurlijk nog mensen die slachtoffer zijn, en die geen behandeling (meer) volgen.

Het is duidelijk dat er te weinig bekend is over georganiseerd misbruik, waardoor dit nog steeds kan voortduren. Meerdere slachtoffers hebben Argos benaderd dat zij graag hun verhaal willen delen, maar dat zij er de voorkeur aan geven om dit te doen aan de hand van een (anonieme) enquête.

Met hulp van traumapsychologen en slachtoffers hebben wij daarom deze vragenlijst opgesteld. We willen enerzijds meer zicht krijgen op de ervaringen van slachtoffers die met georganiseerd misbruik te maken hebben. Anderzijds willen we onderzoeken of antwoorden overlappen en we hiermee aanknopingspunten hebben voor verder journalistiek onderzoek.

We waarderen iedere poging om deze vragenlijst in te vullen enorm. Hoe meer u kunt beantwoorden, hoe meer wij daarmee kunnen onderzoeken. Tegelijkertijd beseffen wij dat u sommige antwoorden misschien niet durft te delen. Deze vragen kunt u overslaan. Ook dan is het voor ons zeer waardevol als u aan deze enquête deelneemt.

Deze vragenlijst is volledig anoniem. Wij ontvangen uw e-mailadres en uw ip-adres niet, en deze worden ook niet door opgeslagen door SurveyMonkey.

Workshops en lezingen Symposium 2018

Op 24 november 2018 hebben we een symposium georganiseerd over “Therapeutische mogelijkheden en onmogelijkheden bij (doorgaand) misbruik”. Lees hier diverse worskhops en lezingen terug.

Lezing: Therapie bij doorgaand georganiseerd geweld, een aantal dilemma’s; Christel Kraaij(PDF)

Workshop Behandeling doorgaand georganiseerd geweld (PDF)

Lezing: Inconsistente verklaringen en keuzevrijheid bij slachtoffers van seksuele uitbuiting; Marian Tankink (PDF)

Workshop Brenda: Wat helpend was of juist minder helpend binnen een therapietraject bij doorgaand misbruik (PDF)

Workshop: Van satanisch ritueel misbruik naar transgenerationeel georganiseerd geweld; Anne de Vries en Bas Kremer (PDF)

Symptomenlijst kinderen met DIS en TGG

We bieden met enig voorbehoud een lijst aan met symptomen die zouden kunnen duiden op ervaringen met geritualiseerd misbruik. Deze lijst is deels ontstaan uit de ervaring van de Nederlandse kinder- en jeugdpsychiatrie en deels een integrale vertaling is van een symptomenlijst uit de traumahulpverlening in de VS.

Het voorbehoud is dat we dit niet aanbieden om als checklist tijdens een gesprek met een minderjarige te gebruiken – dat ontraden we ten zeerste. Maar wel kan de lijst gebuikt worden na afloop van zo’n gesprek om zo mogelijk een nog scherper beeld te krijgen van wat het gesprek heeft opgeleverd.

Nog een andere opmerking is vooraf noodzakelijk: Er staan behoorlijk expliciete symptomen vermeld, die mogelijk kunnen werken als triggers. Als u als lezer daar beducht voor bent, raden we aan deze lijst niet in te zien.

Bekijk Symptomenlijst kinderen DIS en TGG

Satanic Ritual Abuse en de kerk

SRA en (in zekere zin) DIS zijn omstreden begrippen, maar blijken uit de toenemende hulpvraag een werkelijkheid te beschrijven. Er zijn minstens 5 belemmeringen die een open gesprek hierover belemmeren. Het is belangrijk daardoor niet af te haken, maar verder te luisteren en te zoeken naar adequate vormen van hulp. Het artikel draagt argumenten aan waarom interdisciplinaire samenwerking noodzakelijk is. Ook wordt uiteengezet waarom de kerk daarbij een rol kan en moet spelen. Tevens pleit het artikel ervoor dat er meer zicht op en ondersteuning van de hulpverlening komt.

 

SRA een werkelijkheid?

De vraag naar het bestaan en de uitwerking van SRA (Sadistic Ritual Abuse of ook wel Satanic Ritual Abuse) op leven en geloof wordt niet eenduidig beantwoord. Bij een bijeenkomst van vertegenwoordigers van een aantal hulpverlenende instanties een paar jaar geleden bleek dat ongeveer de helft van de aanwezigen geen professionele ervaring hadden met SRA. Ze hadden er nooit van gehoord en kenden geen cliënten die erover vertelden. De andere helft (bestaande uit officiële en inofficiële hulpverlenende instanties) had er overvloedige ervaring mee en beschreef sterk op elkaar gelijkende vormen en gevolgen van cultisch misbruik. Het was een eigenaardige belevenis, deze tweedeling, die meteen duidelijk maakte hoe gemakkelijk het debat ontstaat over het wel of niet bestaan van SRA.

Hulpverleners die bevestigend reageerden op de vraag of ze ermee te maken hadden, vertelden dat ze geconfronteerd waren met zo’n overvloed aan details dat ze overtuigd raakten van de realiteit ervan. Hulpverleners die er niet mee in aanraking zijn geweest, zijn vaak ook niet goed in staat de soms beperkte of verwarde signalen op te vangen, waardoor deze laag van de problematiek onbelicht blijft.

De stichting Het Alternatief Beraad (www.alternatiefberaad.nl) is oorspronkelijk rond 1999 ontstaan vanuit een gemengde groep hulpverleners en pastores, die allen te maken hadden met cliënten die in meer of mindere mate rapporteerden over SRA. De stichting zelf werd in 2005 opgericht door Ton Marinkelle, klinisch psycholoog, Bas Kremer, integratieve therapeut en ondergetekende, predikant van een Baptisten Gemeente. Stichting Alternatief Beraad heeft zich de volgende doelen gesteld: Doen van onderzoek naar het bestaan van ritueel misbruik in Nederland en het geven van informatie aan mensen die professioneel of privé te maken hebben met overlevenden van ritueel misbruik. Het Alternatief Beraad wil het in 1993 door de overheid in gang gezette onderzoek naar het bestaan van ritueel misbruik in Nederland voortzetten. Citaat uit de doelstelling: ‘Wij proberen om door middel van het verzamelen en vergelijken van ervaringen van overlevenden en/of hun therapeuten enig licht te werpen op het realiteitsgehalte van de aanhoudende berichten over ritueel misbruik. Ook willen wij meer zicht krijgen op de inhoud van de berichten. Daarbij doelen we op weerkerende patronen en methoden van beïnvloeding en de uitwerking daarvan binnen de setting waarin het gerapporteerde misbruik zich afspeelt. Wij hebben daarbij niet de illusie, dat we de waarheid over het onderwerp ritueel misbruik ondubbelzinnig boven tafel zullen krijgen. Het is al heel wat als we bereiken dat het inzicht terrein wint dat meldingen van ritueel geweld betrekking kunnen hebben op een gruwelijke realiteit. Ook willen we graag bereiken dat het onderwerp uit de taboesfeer wordt gehaald en weer bespreekbaar wordt binnen de relevante beroepsgroepen (zoals hulpverlening, justitie, gezondheidszorg). We publiceren de bevindingen van onderzoek van onszelf en anderen. We houden een literatuuroverzicht bij. We kunnen, voor zover de mogelijkheden aanwezig zijn, hulp bieden bij het vinden van de juiste professionele hulp. We bieden mogelijkheden tot inter- en supervisie om de deskundigheid van hulpverleners te vergroten.’

Een aantal jaren heeft de stichting hulpverleners geïnterviewd, die in bevestigende zin reageerden op een korte vragenlijst op de website. De verzamelde gegevens van 28 hulpverleners zijn tenslotte samengevoegd in beide rapporten van dit onderzoek die te vinden zijn op de website van de stichting. Het bestuur heeft zich in dezen laten bijstaan door een groep van vrijwillige deskundigen, waaronder psychotherapeuten, psychologen, en psychiaters.
Aan de hand van de gevonden gegevens kan ik enige algemene informatie verstrekken: De verschillende groepen die ritueel misbruik c.q. geweld praktiseren hebben gemeenschappelijke noemers. Een kleine opsomming: het gaat om een organisatie met leiders, om machtsuitoefening van sterkeren over zwakken (kinderen), om het indoctrineren van de deelnemers met een ideologie die het bestaan van de cult * Cult is de Engelse term die ik gebruik om een groep die stelselmatig ritueel seksueel geweld toepast mee te beschrijven. * versterkt en verzet of ontsnapping belemmert, om vaak gruwelijk geweld op seksueel gebied en een voortdurende dreiging met dood en geweld. Er zijn verschillende types cults te onderscheiden. Het meest tot de verbeelding sprekend is alles wat zich satanisch of satanistisch noemt. Zij vormen een absolute tegenstelling tot christenen en christelijke geloofsgemeenschappen in leer en praktijk – daarover later nog meer. Daarnaast zijn er cults die niet de naam satanisme dragen, maar min of meer soortgelijke praktijken erop nahouden.
Er zijn ook gegevens over cults die zich verschuilen achter of in een bestaand kerkgenootschap, een geheime groep insiders binnen een normaal kerkelijk gezelschap. Verder zijn er cults waarvan de praktijken en de ideologie mee bepaald worden door een land of volk of cultuur. Een bekend voorbeeld daarvan is de voodoo, die haar oorsprong waarschijnlijk heeft in Afrika, maar vooral ook in het Caraïbisch gebied tot ontplooiing is gekomen. Soms hebben deze cults een soort folkloristische bovenlaag, die de onderliggende gruwelijkheden afdekt. Er bestaat een stevige scepsis over de werkelijkheid van SRA .

Een aantal websites die het bestaan van SRA ontkennen of er sceptisch tegenover staan:

  • http://psycho-trauma.nl/wp-content/uploads/2015/11/EMDR12_Research_Hoe_omgaan_met_verhalen_over_satanisch_en_ritueel_misbruik.pdf
  • http://www.equip.org/article/the-hard-facts-about-satanic-ritual-abuse/
  • http://www.stopbadtherapy.com/myths/sra.shtml

 

Dat is niet verwonderlijk, maar hangt samen met de aard van de problematiek. Verschillende oorzaken werken samen om deze werkelijkheid verborgen te houden. Ik noem er een vijftal:

  1. De primaire schok: De beschreven praktijken zijn vaak zo gruwelijk, dat er een vanzelfsprekende schok optreedt bij iedereen die ervan hoort. We hebben een bijna automatisch afweer- en ontkenningssysteem, dat akelige dingen wil buiten sluiten. Dat is een normale menselijke reactie. Wanneer die er niet meer zou zijn, hebben we kennelijk intern al aanvaard dat de samenleving gruwelijk is. Deze primaire schok kan er echter voor zorgen, dat de gerapporteerde gegevens ontkend worden. Er zijn voorbeelden genoeg. Niet alleen is de Holocaust in het begin stelselmatig ontkend (zeker door de daders), maar ook andere gruwelijkheden, waarvan de waarheid soms nu nog niet aanvaard wordt. De onthoofdingen door leden van de islamitische staat, maar ook het eerste nieuws van het sterven van een geliefde zijn andere voorbeelden, hoe er eerst een schok ervaren wordt en de krachtige neiging tot ontkenning van de feitelijkheid optreedt. Het is belangrijk om niet in de ontkenning te blijven steken, maar verder te onderzoeken wat er speelt.
  2. De blokkades extern en intern. Cliënten met SRA-ervaringen moeten opboksen tegen blokkades, die hen verhinderen vrijuit te spreken. Dat kunnen externe blokkades zijn, zoals het vast blijven houden aan de ontkenning door de hulpverlener, of ontkenning uit angst om een beerput open te halen. Meestal komt er dan een therapie die er primair op gericht is de problematiek toe te dekken. Het zijn ook vaak interne blokkades: niet alleen hebben cliënten een plek (gehad) in de cult die hun identiteit gaf en die een bepalende bodem onder hun bestaan legde, maar er zijn ook aanwijzingen, dat de cults zelf blokkades in de persoon scheppen door middel van misleiding, dwang, bedreiging, geweld, misbruik van loyaliteit, chantage en post-hypnotische opdrachten. Als voorbeelden werden mij genoemd dat cliënte een telefoontje kreeg met daarin een beslissend codewoord, waardoor dat persoonlijkheidsdeel tevoorschijn kwam, dat werkzaam was in de prostitutie en ze naar de plek ging die haar eerder opgedragen was. Een ander slachtoffer vertelde dat er opdrachten gegeven werden door middel van klop- of tiksignalen, waarna ze een eerder verstrekte opdracht uitvoerde. Daarnaast komt het voor dat met name kinderen gedwongen worden criminele handelingen te verrichten. Onder andere wordt door verschillende cliënten het doden van dieren genoemd en het drinken van hun bloed. Daarmee worden ze (in elk geval naar hun eigen geweten) onlosmakelijk verbonden met de dadergroep. Tenslotte zijn er krachtige aanwijzingen dat de cults zelf in staat zijn onderscheiden persoonlijkheidsdelen (ook wel ‘alters’ genoemd) te scheppen, die dadergedrag vertonen. Inmiddels is bekend geworden dat de CIA rond en na 1960 psychologische experimenten uitvoerde, waarbij door middel van extreme dreiging en geweld dissociatie gecreëerd werd bij cliënten (Ross, C.A., 1999). *Ross, C.A. Bluebird: Deliberate Creation of Multiple Personality by Psychiatrists ISBN 0-9704525-1- 1999. * . Het is derhalve aannemelijk dat cults dergelijke vaardigheden ook hebben ontwikkeld. Zo ontstaat een zeer effectieve blokkade tegen openbaarmaking van de criminele activiteiten. Een soortgelijke waarneming wordt verwoord in het Rapport van de werkgroep Ritueel Misbruik, ingesteld op verzoek door het Ministerie van Justitie: ‘Een extra probleem dat zich bij ritueel misbruik voordoet is echter dat slachtoffers en getuigen grote blokkades kunnen hebben om te verklaren over hetgeen is gebeurd, naar aangenomen wordt doordat zij tot in het extreme zijn geïntimideerd.’ * Rapport van de werkgroep ritueel misbruik, april 1994, ministerie van Justitie, blz 40 *
  3. De complexiteit van Dissociatieve Identiteits Stoornis. Hiermee wordt het totaal van symptomen omschreven van een verdeelde persoonlijkheid, die bestaat uit meerdere deelpersoonlijkheden. Deze alters ontstaan veelal wanneer de cliënt op zeer jonge leeftijd geconfronteerd wordt met zware fysieke bedreiging en met seksueel geweld. Om de gruwelijkheden te overleven worden de ervaringen verdeeld over een aantal gescheiden delen van de totale persoon, delen die geen communicatie met elkaar hebben. Daarmee wordt de ondragelijke last dragelijk. Wie als hulpverlener voor het eerst te maken krijgt met een cliënt die tekenen vertoont van DIS, gelooft haar/zijn eigen ogen en oren niet. De complexiteit van het persoonlijkheidssysteem die uit gesprekken tevoorschijn komt is vaak ronduit verbijsterend. Talloze scherp te onderscheiden alters, elk met hun eigen kenmerken, gedrag, taakgebruik, handschrift, maar vooral taken en opdrachten komen zich in de loop van de tijd melden zonder dat er meteen een helder zicht is op de onderlinge samenhang en betekenis. Vanwege de hierboven beschreven primaire schok is het niet ongebruikelijk DIS af te doen als een complex van wanen, waarvoor wellicht nog wat meer effectieve medicatie ontwikkeld moet worden. Overigens wordt DIS helder omschreven in DSM-5, dat geldt als het standaardwerk voor psychiatrische diagnostiek. * American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Edition 5, ISBN13 9780890425558. * De algemene scepsis ten opzichte van verdrongen herinneringen is verwoord in het boek van Crombag en Merkelbach (Hervonden herinneringen en andere misverstanden) . * Crombag, H.F.M. & Merckelbach, H. (1996). Hervonden herinneringen en andere misverstanden. Amsterdam: Contact. * Ook een aantal zinssneden uit het rapport van de werkgroep ritueel misbruik wijst op de nodige scepsis met betrekking tot de realiteit van SRA: ‘Een andere verklaring is, dat juist door een grotere gerichtheid van een hulpverlener op deze thematiek zijn of haar rol in de constructie van het verhaal van de cliënt dusdanig groot wordt, dat op zijn minst onduidelijk wordt of het uiteindelijke verhaal vooral de vrucht is van de activiteiten van de hulpverlener dan wel verwijst naar gebeurtenissen die werkelijk hebben plaatsgevonden.’ * Rapport van de werkgroep ritueel misbruik, april 1994, ministerie van Justitie, blz 10 * (-) ‘Het bovenstaande doet de conclusie rijzen dat de kans zeer gering is dat de verhalen die slachtoffers vertellen over ritueel misbruik in ‘volle omvang’ waar zijn.’ * Rapport van de werkgroep ritueel misbruik, april 1994, ministerie van Justitie, blz 22 * (-) ‘Hoewel er redenen zijn om te twijfelen aan het waarheidsgehalte van verhalen over ritueel misbruik, geloven de slachtoffers in alle oprechtheid in hun verhaal, zij het dat twijfel hen evenmin vreemd is. Datzelfde geldt voor de betrokken therapeuten. De vraag blijft dan bestaan hoe het mogelijk is dat zoveel mensen overtuigd zijn van de waarheid van ritueel misbruik, terwijl de kans dat die verhalen op waarheid berusten gering geacht moet worden.’ * Rapport van de werkgroep ritueel misbruik, april 1994, ministerie van Justitie, blz 25 *
    Psychiaters/psychologen die gewend zijn protocollair te werken of niet in termen van dissociatie denken, lopen het risico de symptomen, waarmee mensen met DIS zich over het algemeen presenteren, niet in groter verband te zien, en er een psychiatrische diagnose aan te verbinden die met die presentatie overeenstemt. Vrijwel alle mensen met DIS hebben een veelheid aan psychiatrische diagnoses gehad, voordat zij als cliënten met DIS werden herkend (en dus waren er al idem zo veel mislukte en daarom re-traumatiserende behandelingen).
  4. Geconstrueerde onbetrouwbaarheid. Hulpverleners lopen geregeld aan tegen cult-loyale alters, die aan de cult rapporteren wat er aan therapie gedaan wordt en die ook vaak opdrachten krijgen de hulp te saboteren. Tevens wordt soms duidelijk uit gedegen onderzoek, dat gerapporteerde gruwelijkheden wellicht gefingeerd zijn door de cult, terwijl ze door de cliënt wel als realiteit zijn waargenomen en opgeslagen. Met name wanneer het gaat om cliënten die op jonge leeftijd al gedwongen werden mee te werken in cultische en sadistische rituelen, lijkt er regelmatig sprake van te zijn dat gruwelijkheden gefingeerd werden. Veelal gebeurde dat in combinatie met hallucinogene middelen en zeer ernstig geweld. Wanneer later in de hulpverlening deze herinneringen aan bod komen en onderzocht worden op feitelijkheid, is de kans groot dat wat de cliënt zich herinnert, geen werkelijkheid was maar toneelspel, mystificatie en misleiding. Daarmee worden de herinneringen van cliënten bij voorbaat al zodanig gemanipuleerd door de leiding van de cult, dat latere pogingen tot ‘fact finding’ de onbetrouwbaarheid van die herinneringen zal aantonen, waarmee de beschreven feiten bestempeld kunnen worden als fictie. In die zin schrijft ook Boon (2013): ‘Bij alle andere cliënten zijn wij – ikzelf en de collega’s met wie ik samenwerk – ervan overtuigd dat zij inderdaad door een dadernetwerk werden (of soms nog worden) misbruikt. Maar dat betekent niet dat alle herinneringen feitelijk hoeven te kloppen. Zoals gezegd, bestaat de indruk dat de daders met behulp van drugs en misleiding ook opzettelijke vertekening van de herinnering en pseudoherinneringen hebben geïnduceerd.’ * Boon S. Tijdschrift voor Psychotherapie 2013 [39] 06 www.psychotherapie.bsl.nl *
  5. Gemis aan deskundigheid. Er is sprake van een stevige taboesfeer rondom dit onderwerp – dat vormt een blokkade op zich. Binnen het bereik van de reguliere hulpverlening maar ook van justitie bestaat een grote scepsis ten opzichte van verdrongen herinneringen en daarmee samenhangend SRA . * N. Nierop N., P. van den Eshof P., Tijdschrift voor Psychotherapie 2013 [39] 06 www.psychotherapie.bsl.nl , citeren het Rapport Gezondheidsraad, Omstreden herinneringen 2004 en schrijven: De Gezondheidsraad wijst op het feit dat traumatische gebeurtenissen doorgaans juist beter worden herinnerd dan neutrale, dat het mogelijk is fictieve herinneringen te creëren, dat fictieve herinneringen dezelfde emotionele en fysiologische reacties kunnen oproepen als echte herinneringen en dat het zonder de feiten te kennen niet mogelijk is ware van fictieve herinneringen te onderscheiden (p. 57-58). * Dat komt met name voort uit frustrerende ervaringen waarin bewijskrachtig onderzoek onmogelijk bleek of geen resultaten opleverde. Harde bewijzen vinden is inderdaad een zware opgave. Maar het neemt niet weg, dat ook de onbekendheid met deze materie gericht onderzoek nog meer frustreert. Meestal ontstaat een beter verstaan van de werkelijkheid van SRA wanneer men als hulpverlener zelf geconfronteerd wordt met meerdere cliënten, die onafhankelijk van elkaar vergelijkbare fenomenen rapporteren.

 

Aanwijzingen voor het bestaan van SRA

Een belangrijke reden om te denken dat SRA werkelijk bestaat is, dat een aantal officiële hulpverlenende instanties onafhankelijk van elkaar melden dat er een toename is van hulpvragen van cliënten, die blijk geven van een SRA-achtergrond. Dat gebeurt ook door hulpverleners die met migranten te maken krijgen, welke rapporteren over cultisch geweld vanuit hun eigen cultuur. Ook het eerder genoemde onderzoek van Stichting Alternatief Beraad geeft inzage in rapportage over RSA – maar dan wel binnen de Nederlandse samenleving (Stichting Alternatief Beraad, van het internet opgehaald op 30-1-2017). Uit dit veldonderzoek blijkt, dat er vanuit de verschillende bronnen elkaar overlappende fenomenen genoemd worden. Daarnaast is inmiddels aantoonbaar dat therapieën waarin SRA-signalen als zodanig zijn geaccepteerd en in de therapie zijn bewerkt tot vermindering/verdwijning van de symptomen hebben geleid.

Samenhang met DIS

SRA leidt vaak tot DIS. Er zijn ook andere oorzaken bekend, die deze stoornis veroorzaken. Maar er is wel een grote overlap met ritueel misbruik. Cliënten die over SRA rapporteerden hadden en hebben vrijwel allemaal te maken met een verdeelde persoonlijkheidsstructuur. Nijenhuis (2015) beschrijft dat in Psyche en Geloof dissociatie bij getraumatiseerde kinderen. * Nijenhuis, E.R.S., (2015) Psyche en Geloof 26. * Ik zelf ben wel geneigd te spreken over een versplinterde persoonlijkheid om het gewelddadige proces waaronder ze geleden hebben recht te doen. De stoornis wordt veelal door cliënten gezien als een overlevingsmechanisme van de persoon zelf om ondraaglijke ervaringen en herinneringen als het ware op te sluiten in een deelpersoonlijkheid, zodat andere delen die last niet hoeven te dragen en zo kunnen blijven functioneren. Om nog een voorbeeld te noemen: Een aantal jaren geleden schreef in het voormalige Nieuwsblad van het Noorden een ervaringsdeskundige met DIS dat ze het systeem een soort hel vond, maar dat ze het niet kwijt wilde want ze wilde gewapend blijven tegen een mogelijk volgende dader. Een cliënte sprak over een kind-deel, dat alleen maar huilde, maar waarvan het verdriet niet door haar verwoord kon worden. Het hielp haar wel om in het dagelijks leven als een min of meer opgewekt persoon te kunnen functioneren omdat het verdriet opgeborgen was en door haar min of meer genegeerd kon worden.
Daarnaast zijn er aanwijzingen in wat cliënten vertellen dat de cults in staat zijn om doelbewust en voor bepaalde taken deelpersoonlijkheden te creëren. Die alters zijn van buitenaf stuurbaar en voeren bepaalde opdrachten uit, bijvoorbeeld werken als prostituee. Het mag duidelijk zijn dat het leven voor iemand met DIS uiterst gecompliceerd is, maar dat ook de hulpverlener met een complexe situatie te maken heeft. De cliënt zelf zal het in eerste instantie meestal niet zo zien – zijn of haar werkelijkheid wordt als normaal ervaren.

Christelijk geloof?

Uit de getuigenissen blijkt dat kernwaarden van het Joodse en christelijke geloof radicaal in het tegendeel worden omgezet . * Voor een bredere omschrijving zie: de Vries A., De ideologie van het Satanisme 2005 https://kenniscentrumtgg.org/wp-content/uploads/2016/08/ideologie-satanisme.pdf blz 3 * Waar liefde zou moeten zijn wordt haat geleerd, waar dienstbaarheid een norm is wordt overheersing nagestreefd, waar de waarde van een mensenleven benadrukt wordt is sprake van een verregaande minachting voor de lichamelijke integriteit en zelfbeschikking. Dat wordt ook zichtbaar in de gegevens die over de riten van de cults bekend zijn. Er is vaak sprake van een soort ritueel dat een omkering is van de rooms-katholieke mis of de eucharistie. Er is sprake van dieren- en mensenoffers, maar ook van stukken liturgie of bijbelteksten die achterstevoren worden aangeleerd en geciteerd. Voorbeelden daarvan zijn opnieuw te vinden in de rapportage van het onderzoek van het beraad. Marinkelle beschrijft daarin het volgende: ‘Vaak blijkt zo’n geheimtaal te bestaan uit omkeringen van normale Nederlandse woorden – bijvoorbeeld met dog werd God aangeduid – , soms van Latijnse woorden, soms van zinsneden uit de bijbel, waarvan tegelijkertijd ook de strekking wordt omgedraaid. Negen geïnterviewden maakten melding van diverse typen omkeringen: omkeringen van lettervolgorden en woordvolgorden en van symbolen, terwijl tegelijkertijd de betekenis een totaal andere werd dan het origineel waar ze vanaf geleid waren. Een voorbeeld: een cliënt bleef twee zinnen alsmaar herhalen: 1. Anod sibon mecap. Dit betekende, zo was haar geleerd, er zal nooit vrede voor je zijn. Keren we de lettervolgorde om, dan staat er: Dona nobis pacem, wat betekent: Geef ons vrede. Zowel de vorm als de betekenis is dus omgedraaid. 2. Ongeveer hetzelfde was gebeurd met de door haar herhaalde zin: ile ile amal inatchabas. Dit zou betekenen: je zult alleen gelaten worden. Draaien we de woorden om, dan lezen we: eli eli lama sabachtani, hetgeen betekent: Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten . * Matteus 27:46 * Deze twee zinnen schreef ze zelf op en had ze uit het hoofd moeten leren met hun zogenaamde betekenissen. Ook een andere geïnterviewde had de hierboven genoemde zin Anod sibon mecap van een cliënt te horen gekregen.’ * Marinkelle A.B., Ritueel misbruik: ervaringen van hulpverleners en hun cliënten. Rapportage van een onderzoek (vervolg) https://kenniscentrumtgg.org/wp-content/uploads/2016/08/Rapportage-vervolg-april-2011.pdf blz. 28 *
Gebeden worden niet gericht tot God of tot Christus maar tot satan, die als overwinnaar en almachtige vereerd wordt. Cliënten die van jongs aan in een zodanige cult hebben gezeten, hebben meestal een krachtige afweer tegen alles waar het christelijk geloof (inclusief haar Joodse wortels) voor staat. De kerk en haar leden vormen een vijandig bolwerk, God en Jezus zijn grote tegenstanders die bestreden moeten worden.

Een speciaal onderdeel van de ideologie van het satanisme is het omgekeerd duiden van de marteldood van Jezus Christus, zo werd mij verteld door een van de slachtoffers. In de orthodoxchristelijke traditie is dat een eminent geloofspunt. Door het lijden en sterven van Christus kunnen mensen vrij worden van het kwaad dat ze gedaan hebben. Er is vergeving, genade en verzoening met God voor iedereen die in geloof dit aanvaardt. In het satanisme wordt de marteldood van Jezus geduid als het bewijs van de overwinning van satan. Jezus was niet krachtig genoeg om zich ertegen te verweren en dus is hij de verliezer. Daarom is het veel beter de satan te dienen. Het geloofspunt van de opstanding van Jezus uit de doden wordt vanzelfsprekend vanuit het satanisme ontkend. Het wordt beschreven als ‘wishfull thinking’ van Jezus’ volgelingen en volstrekt in strijd met de dagelijkse werkelijkheid van de dood, die door iedereen ervaren wordt. Het gegeven dat de dood en opstanding van Jezus beter gedocumenteerd is dan enig ander historisch feit uit de klassieke geschiedenis wordt weersproken door het een fictieve fabricage te noemen van een aantal volgelingen. Door deze beide ideologische stellingen is de inhoud van het christelijk geloof voor slachtoffers van satanisme moeilijk te aanvaarden. De mogelijke troost en heling, die ervanuit kan gaan wordt daarmee moeilijk bereikbaar. De weg uit het satanisme naar een levend geloof in Christus is vaak een lange worsteling, parallel aan de existentiële worsteling om vrij mens te worden.

Het is te verwachten vanuit deze gegevens dat slachtoffers van ritueel misbruik niet gemakkelijk hulp zullen zoeken binnen christelijke geloofsgemeenschappen. Alleen wanneer er een krachtige innerlijke drang is om te ontsnappen aan de cult is er een kans dat een kerk of christen ermee te maken krijgt. In de hulpverlening en zielzorg gaat het dan in de eerste plaats om het bieden van een veilige plek en ondertussen aanvaarden dat er waarschijnlijk een uiterst gecompliceerde geschiedenis en persoonlijkheidsstructuur tevoorschijn komt. Het leven moet gaandeweg helemaal herijkt worden. Alles wat vanzelfsprekend was blijkt bedrieglijk en gevaarlijk. Alles wat vijandschap was blijkt (hopelijk) bondgenootschap op te leveren.
Daarnaast is het van groot belang dat christenen en kerken zich uitspreken tegen dit soort praktijken. Nog veel te vaak wordt er gezwegen, waar gesproken dient te worden. Het risico versleten te worden voor de zoveelste golf van prekers met een opgeheven wijsvinger dient op de koop te worden toegenomen. Er moet zoveel als maar kan een einde komen aan het lijden en de gruwelijkheden die toegepast worden. Kerken dienen daarin vooraan te gaan en bondgenoten te zoeken onder allen die de mensenrechten willen respecteren.
Ik heb in bovenstaande beschrijving met name gefocust op het geloof van Israël en kerk omdat met name de satanistische cults complete tegenbewegingen daarvan zijn. Van de andere wereldgodsdiensten is dat veel minder bekend. Het betekent niet dat Israël en kerk alleen staan tegenover deze gewelddadige praktijken. Er zijn veel voorbeelden van hulp vanuit andere levensvisies, die wel de mensenrechten erkennen en er ook vanuit handelen. Een breed bondgenootschap van hulpverlening is daarom en op grond daarvan mogelijk en wenselijk.

Kerkelijke hulp?

Bij het nadenken over hulp voor cliënten die dergelijke zaken rapporteren komen een aantal complicaties tevoorschijn. Het is een complexe beschadiging, die niet op korte termijn kan worden geheeld. Dat betekent langdurige behandeling waarvoor vaak geen budget en menskracht voorradig is. De taboeïsering van het onderwerp zorgt er eveneens voor dat het niet binnen het blikveld komt van hulpverleners (en van beleidsbepalers en beleidsfinanciers) – en dan bestaat het eenvoudig niet. Dat geldt in zekere zin ook voor zielzorg vanuit de kerken. Anderzijds is ten minste een deel van de kerk zich bewust van de macht en uitwerking van het kwaad en staat niet per se sceptisch tegenover gerapporteerde fenomenen. Er zijn ontwikkelingen op het gebied van geestelijke bevrijding, waarbij gebed en liturgie ingezet worden om individuen te helpen vrijheid te vinden. De Rooms Katholieke Kerk kent een door haar vastgestelde liturgie om opgedane belasting door occulte en of satanische invloed weg te nemen . * Libreria Editrice Vaticana, 2013, De exorcismis et supplicationibus quibusdam, ISBN 8820989514, 9788820989514 * Daarnaast is er regelmatig sprake van goedwillende basale levenshulp vanuit de kerken zonder direct de onderliggende problematiek aan te vatten. Dat is begrijpelijk en in elk geval een positieve stap ten behoeve van de cliënten. Maar het is niet voldoende. De complexiteit van het leed en de schade vergt een krachtiger samenwerking, waarbij alle disciplines hun bijdrage zouden moeten leveren. Psychotherapie uitgevoerd door deskundige en ervaren hulpverleners is essentieel. Tussen de kerkelijke instanties en deze therapeuten moet een goede samenwerking zijn. Een soortgelijk pleidooi is te vinden bij Van der Kamp, die vanuit zijn kerkelijke zielzorg zich veel ingezet heeft voor mensen in de ban van cults . * Van der Kamp W., Demonie & Psychiatrie ISBN 9789490254094 *

Zielzorg en zielzorgers

De kerk heeft een lange traditie van zorg voor het leven van mensen. Dat wordt wel pastoraat of zielzorg genoemd. Het gaat daarbij om het totaal van het leven gezien in het licht van de bijbel en de eeuwigheid. Ik zal niet zeggen dat het altijd vlekkeloos is geweest, integendeel soms was en is de zielzorg meer een middel tot indoctrinatie en machtsuitoefening dan werkelijke levenshulp. Het seksueel misbruik dat binnen kerkelijk verband is bedreven laat afdoende zien, dat sommige ‘zielzorg’ ernstige schade toebracht in plaats van hulp, veiligheid en troost te bieden. Dat moet ons des te krachtiger motiveren om te zoeken naar wegen en middelen om deze groep cliënten te kunnen bijstaan. Daarom is het belangrijk dat in de eerste plaats het blikveld van pastores (en andere hulpverleners) verbreed wordt om ook de symptomen van deze werkelijkheid te kunnen waarnemen. Daarnaast is het nodig tot een differentiatie in de zielzorg te komen. Sommige pastores overschrijden hun eigen grenzen en draagvlak wanneer ze meer dan praktische en basale hulp willen bieden. Andere kunnen daarin verdergaan en een open en luisterende houding bieden in de complexiteit van de rituele geweld. Voorlichting en toerusting lijken hierbij voor de hand liggend en noodzakelijk. Het is belangrijk alert te zijn op relevante signalen en symptomen. Het is ook belangrijk om een hulpverleningsnetwerk op te bouwen dat multidisciplinair is en voluit samenwerkt met de reguliere instanties. Dat betekent ook noodzakelijkerwijs dat het politieke beleid plus de budgettering van de hulp op deze zelfde lijn komen te staan. Samenhangend hiermee is het nodig het gevaar van solisme te onderkennen. Samenwerking en intervisie zijn veiligheidsmaatregelen om zelf niet als hulpverlener gevangen te raken in de ingewikkeldheid van ritueel geweld.

Wat doet het met me?

Dat is de vraag die ik mezelf als pastor en predikant zo nu en dan stel. Er zijn momenten geweest dat in de moeizame pogingen om de ander te helpen bij mij het gevoel groeide dat het vechten tegen de bierkaai was. Het beeld van een streng georganiseerde, criminele en ronduit duivelse groep kan tamelijk imponerend zijn. Het resultaat was soms dat ik een deprimerende vermoeidheid voelde opkomen, een machteloosheid die heldere inzet voor de ander heel lastig maakte. Anderzijds heb ik een basaal vertrouwen in de macht van Jezus Christus, in de uitwerking van Gods Geest en in de kracht van de waarheid, die gezegd wil en moet worden. Want de waarheid maakt vrij. Dat heb ik ook heel wat keren letterlijk zien gebeuren. Ik heb ontdekt dat ik honger en dorst naar gerechtigheid. Daarmee probeer ik niet mij de zegen van een van de zaligsprekingen toe te eigenen – het is hoe ik het beleef. Er mag gerechtigheid gebeuren aan mensen, die gruwelijk onrecht is aangedaan. En ook het kleinste beetje integere aandacht is al een onderdeel daarvan. Ik mag daarin een bescheiden rol spelen en telkens als een cliënt meer tot vrij leven komt beleef ik de bevrijdende kracht van Jezus Christus, die de waarheid in persoon is. Dat is voor mij voldoende motivatie om verder te gaan maar ook een voortdurend criterium om mijn doen en laten aan te toetsen. Daarnaast ervaar ik het als een bijzonder rijke ondersteuning om deel te mogen uitmaken van de groep mensen, die samen het Alternatief Beraad vormt. De intervisie en bijscholing die ik van hen ontvang vind ik onmisbaar en geweldig waardevol. Het helpt om vol te houden.

Een startpunt voor de kerk?

Waar zou het moeten starten? Vanuit welke positie zou een hulprijke weg begaanbaar zijn? Ons bezighouden met een verbale strijd over wat er wel en niet werkelijkheid is, is niet echt behulpzaam voor slachtoffers. De rapportages zijn werkelijk. Het lijden van slachtoffers is werkelijk. De groeiende stroom van hulpvragen is werkelijk. Laten we daarvan uit gaan en ervoor zorgen dat we in elk geval de inhoud van de verhalen kennen. Voorwaarde is dan wel dat er bereidheid is om over de aanvankelijke belemmeringen heen te stappen, collectief en individueel, en werkelijk te luisteren en te zoeken naar een route van vrede en bevrijding. Gelukkig zijn daar ook voorbeelden van. Gelukkig zijn er binnen het christelijk geloof meer dan voldoende aanzetten om hulp te gaan bieden; dat is hoopvol, mits het weloverwogen gebeurt en goeddoordacht en in samenhang met anderen.

Samenvattend

De hulpvragen van mensen die klem zitten of hebben gezeten in ritueel geweld nemen meer dan ooit toe. De rapportages uit verschillende bronnen vertonen grote overeenkomsten en een herkenbaar innerlijk patroon van macht en geweld uitgeoefend over zwakken. Dat vraagt om een adequate benadering, waarbij de kerk en de pastor niet kan doen of die werkelijkheid irreëel is. Het vraagt om gedegen onderzoek en samenwerking in brede zin. Het vraagt om bredere opleiding, waaruit verstandige hulp kan groeien. Het vraagt om mensen die bereid zijn zich in te zetten voor hen die door dit soort geweld beschadigd zijn.

Anne de Vries


Literatuurlijst
De Vries A., (2005) De ideologie van het Satanisme https://kenniscentrumtgg.org/wp-content/uploads/2016/08/ideologie-satanisme.pdf
Marinkelle A.B., (2005) Ritueel misbruik: ervaringen van hulpverleners en hun cliënten
Sackheim D.K. & Devine S.E., (1992) Out of Darkness, ISBN 0-669-26962-X
Stichting Alternatief Beraad, www.alternatiefberaad.nl
Stichting Alternatief Beraad, (2005) Rapportage van een onderzoek (vervolg) https://kenniscentrumtgg.org/wp-content/uploads/2016/08/Rapportage-vervolg-april-2011.pdf

Title: Satanic Ritual Abuse and the Church.
SRA and DID are debatable concepts, but from a growing number of calls for assistance they describe a reality. There are at least 5 obstacles, that obstruct an open discourse. It is important not to quit, but to continue in listening and searching for adequate forms of help. Cooperation between different disciplines is necessary in which the church also can and must play her role. More view of the situation and support in help must be developed.

Workshops en lezingen van het Symposium “De Grens” 2017

Op 24 november 2017 hebben we het symposium “De Grens” georganiseerd waarbij diverse lezingen en workshops werden gehouden. Lees hier de diverse workshops en lezingen nog eens na (in PDF formaat)

Symposium – 2017 – Lezing Christel Kraaij – De Grens

Symposium – 2017 – Lezing Swanny Kremer – Dader- en slachtofferschap

Symposium – 2017 – Workshop Aad Stierum – Dissociatieve problematiek bij kinderen

Symposium – 2017 – Workshop Bas en Anne – SRA, ideologie of methodiek

Symposium – 2017 – Workshop Rob Kelder – Non-punishment

Symposium – 2017 – Workshop Swanny Kremer – Moreel beraad

Symposium – 2017 – Workshop Vivienne Vogel – Slachtofferschap als verklaring voor daderschap

Spin Programming: A Newly Uncovered Technique of Systematic Mind Control, John D. Lovern

This paper has described spin programming, a type of abuse that until recently was unknown to psychotherapists, but has obviously been in use by ritual abusers for many years, at least four decades, and probably much longer. It is possible that most or perhaps all patients with histories of ritual abuse have been subjected to spin programming. Patients who were born into cults that practice ritual abuse (as opposed to having been recruited later in life) are probably more likely to have experienced spin programming, and their spin programming is likely to be both more intensive and more sophisticated.

Spin programming presents some formidable obstacles for psychotherapy. It is apparent that, in the past, lack of awareness and understanding of spin programming by the therapeutic community has contributed to many problems in therapy, and that complete healing has probably been impossible without facing and dealing effectively with this type of mind control technique.

It is hoped that this paper will provide a valuable service by making information available to therapists that may contribute to significant breakthroughs for their patients and ultimately allow for their complete healing, while also providing testable hypotheses to researchers interested in ritual abuse.

John D. Lovern, Ph.D.

Presented at The Sixth Western Clinical Conference on
Multiple Personality and Dissociation, Irvine, CA, 1993

Revised Februari 5, 1993

Spin Programming: A Newly Uncovered Technique of Systematic Mind Control

Common Programs Observed in Survivors of Satanic Ritualistic Abuse

David W. Neswald, M.A. M.F.C.C. in collaboration with Catherine Gould, Ph.D. and Vicki Graham-Costain, Ph.D. The California Therapist, Sept./Oct. 1991, 47-50

Increasingly, cases of Multiple Personality Disorder (MPD) and Satanic Ritualistic Abuse (SRA) are being reported in the psychotherapeutic community. Though controversy concerning authenticity remains, such cases are slowly gaining in acceptability as a genuine social and psychopathological phenomenon. Concurrently, the etiological underpinnings and treatment demands of these special patients are being unraveled and understood as never before. As a result, it is becoming increasingly clear that perhaps the most demanding treatment aspects of such cases concern the problems posed by what is known as “cult programming.”

Common Programs Observed in Survivors of Satanic Ritualistic Abuse