Vervolg onderzoek georganiseerd misbruik: voor hulpverleners

Waarom en hoe? Er zijn veel jaren verstreken sinds we de eerste vragenlijsten ingevuld kregen vanuit ons eerste onderzoek al weer enkele jaren geleden. Sindsdien is er heel veel veranderd, maatschappelijk, politiek, wat betreft de hupverlening, en ook onze kennis van het fenomeen ’seksueel misbruik binnen een netwerk‘ is fors toegenomen. Eerder hebben we jullie op de hoogte gesteld hoe ons idee over de aard en vorm van dit netwerkmisbruik is geëvolueerd naar wat we nu noemen ‚Transgenerationeel Georganiseerd Geweld‘ (TGG). Waarbinnen dus ook geritualiseerd misbruik zijn plaats heeft.

Vanwege dit alles, en omdat er op dit moment een andere groep hulpverleners met andere cliënten werkt, vonden wij dat het moment is gekomen opnieuw te proberen een inventarisatie te maken van de grootte en de aard van TGG in Nederland. Ook in het buitenland, bijvoorbeeld Duitsland, is dit recent gedaan.
Zoals jullie weten heeft VPRO Argos radio aan slachtoffers van TGG een vragenlijst voorgelegd. Momenteel zijn zij druk bezig die te verwerken. Ook daarom lijkt het ons zinvol nu ook hulpverleners naar hun ervaringen te vragen.
We hebben de oorspronkelijke vragenlijsten tot uitgangspunt genomen. Deze hebben we in nauw overleg met het Argos-team – waarvoor we hen zeer dankbaar zijn – geactualiseerd.
Ook nu zijn er twee vragenlijsten: een korte, die dient om zicht te krijgen of de hulpverlener past in onze doelgroep (dus of zij/hij ervaring heeft met deze groep cliënten), en een lange. De laatste gaat veel dieper in op die ervaringen.
Zodra wij een korte lijst ingevuld ontvangen, beoordelen wij deze en als we besluiten dat de invuller in aanmerking komt om ook de lange lijst voor te leggen, nemen we contact met haar/hem op om te vragen of zij daartoe bereid zijn.
Uiteraard wordt bij de verwerking alles volstrekt geanonimiseerd, zodat noch de hulpverlener noch de cliënt(en) herkenbaar zijn.

Hierbij doen wij een dringend beroep op alle hulpverleners, de korte lijst in te vullen en ons hun antwoorden toe te sturen. Ook vragen we hen de korte lijst door te geven aan collega’s van wie zij weten dat deze niet de Nieuwsbrief krijgen en wel met TGG cliënten werken of hebben gewerkt.
Tenslotte zouden wij ook alle cliënten die deze Nieuwsbrief krijgen, willen vragen hun behandelaar de lijst te geven met het verzoek deze in te vullen.

Een speciaal verzoek aan mantelzorgers: de vragenlijst is niet voor jullie bedoeld, maar we zouden wel graag ook van jullie een aantal zaken weten: met hoeveel TGG cliënt(en) je werkt en sinds hoe lang; en of deze cliënt(en) ook een hulpverleningscontact hebben. Als dat laatste het geval is,zouden we zeer op prijs stellen als je die hulpverlener(s) op de hoogte stelt van onze vragenlijst en vraagt of ze deze willen invullen en opsturen. Laat ons dit weten; alvast dank.

Alvast allemaal heel erg bedankt. Uiteraard houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Alles wat met dit onderwerp te maken heeft, kun je sturen naar nieuwsbrief@kenniscentrumtgg.org 

 

Korte Vragenlijst voor hulpverleners 

Korte lijst.
Deze lijst dient om te bepalen of we je ook zullen vragen de tweede vragenlijst, die dieper op de zaak ingaat, te beantwoorden.
Het gaat bij deze 11 vragen om dingen die je uit een direct contact met een cliënt hebt vernomen.
 
Waar in deze vragenlijst TGG staat, wordt bedoeld ‘Transgenerationeel Georganiseerd Geweld’. Lees hier meer
 
1. Wat is je werksituatie: zelfstandig, in een instelling, ed.
2. Met hoeveel cliënten in totaal werk je, en hoeveel daarvan hebben te maken gehad met TGG
3. Wat betreft de TGG cliënten, wie stelde die diagnose, jijzelf of een ander
4. Heb je zelf dingen bij je cliënt waargenomen, die sterk in de richting van geritualiseerd misbruik wezen, dus onafhankelijk van wat anderen vertelden, beschreven of tekenden? Kun je deze kort vermelden.
5. Heb je in het contact met je cliënt beschrijvingen gehoord van methoden van programmering / conditionering/ hersenspoeling? Kun je hier meer over vertellen?
6. Heb je teksten gehoord of gelezen van bijvoorbeeld hypnotische inducties, programmeringen, opdrachten, versjes, bewerkingen van teksten uit de bijbel, satanisme, vrijmetselarij en dergelijke, of gedetailleerde informatie verkregen omtrent een bepaalde wijze van communiceren, die binnen zo’n groep / pedoseksueel netwerk gangbaar zouden zijn? 
7. Heb je dingen gehoord of waargenomen die bij jou de indruk wekten dat er sprake kon zijn van seksueel misbruik in een pedoseksueel netwerk/sekte o.i.d.?   
8. Zijn jou wel eens plaatsen, waar bijeenkomsten plaats zouden vinden, bekend gemaakt? 
9. Heb je wel eens verdachte littekens, die onmogelijk door het slachtoffer kunnen zijn aangebracht, gezien of zijn deze wel eens door een aan jou bekende en betrouwbare getuige waargenomen, b.v. een medicus? Hetzelfde wat betreft opmerkingen van de cliënt over andere lichamelijk aangebrachte zaken (zoals glas in de vagina)
10. Heb je wel eens bevestiging gekregen van derden van je eventuele vermoeden, dat iemand (anders dan jouw cliënt) slachtoffer was van een pedoseksueel netwerk en/of deelnemer aan ritueel geweld in groepsverband gepleegd? Bijvoorbeeld binnen een intervisiegroep?
11. Heb je wel eens signalen gekregen, of bewijs, dat het verhaal van een cliënt niet klopt?
 
Ben je bereid in principe mee te doen aan het vervolgonderzoek?
  
Stuur je antwoorden naar nieuwsbrief@kenniscentrumtgg.org